Kun isompia rakennusprojekteja aletaan käytännössä toteuttamaan, on taustalla pyörinyt jo pitkään työmaasuunnittelu. Suunnitteluun kuuluu mm. työmaan turvallisuussuunnitelman tekeminen, jonka tekee yleensä pääurakoitsija.

Turvallisuussuunnitelmassa on otettava huomioon niin yleiset turvallisuusvaatimukset kuin itse työmaata ja työntekijöitä koskevat työturvallisuusvaatimukset. Suunnitelma tehdään ennen rakennustöiden aloittamista ja siinä on otettava huomioon työmaan mahdolliset riskitekijät sekä käytettävien työkoneiden ja -välineiden turvallisuus. On mietittävät miten työmaa on turvallinen työntekijöiden lisäksi myös ohikulkijoille ja työmaata ympäröivälle liikenteelle. 

Ennen varsinaista työmaan aloittamista on työmaa-alueen ympärille pystytettävä työmaa-aita. Näin estetään ulkopuolisten pääsy alueelle ja heidän mahdolliset henkilövahingot.

Työmaa-aita kohteen mukaan

Turvallisuussuunnitelmaan liittyvä työmaan rajaus alkaa selvittämällä millainen aita on kyseisen työmaan rajaukseen sopiva. Työmaa-aitaa valittaessa on otettava huomioon mm. työmaan laajuus, ympäristöolosuhteet ja alueella liikkuvat työmaa-ajoneuvot. Pienempien työmaiden rajaamiseen riittää kevyemmät aitaukset kun taas pitkäkestoisia, suuria työmaita on hyvä rajata jämäkämmillä aitauksilla.

Suuriin työmaihin, jotka saattavat kestää useamman vuodenkin, valitaan usein vaneriaita. Vaneriaita on vahva ja sen peittävyys hyvä. Aitaa pidetään turvallisena, koska se on tiivis ja korkea eikä näin ollen työmaa-alueelle pääse kovin helposti kukaan ulkopuolinen. 

Mikäli taas työmaaprojekti on kestoltaan lyhyempi tai alue ei ole kovin suuri, on se helpointa varmastikin rajata teräsaidalla. Teräsaidan etuihin kuuluvat sen helppo kokoaminen ja muunneltavuus ja se soveltuukin erinomaisesti liikenteen ja ohikulkijoiden ohjaamiseen. 

Muoviaitaa käytetään eniten kaduilla ja sisätiloissa tapahtuvien korjaustöiden rajaamiseen. Se on kevyt ja helposti siirrettävissä, joten hyvin suosittua sen käyttö on esimerkiksi kadulla hiljalleen etenevien töiden rajaamisessa. Muoviaitaa sekä kevyempää muoviverkkoa käytetään myös hieman syrjäisemmissä työstentelykohteissa, sellaisissa missä ei juurikaan liikennettä ole.

Muita turvallisuussuunnittelussa huomioitavia asioita

Työmaan rajaaminen on vain yksi osa työmaan turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat myös eri työvaiheiden turvallisuussuunnitelmat. Työvaiheisiin liittyvät riskit ja turvallisuusasiat tulee kirjata erikseen ylös ja mietittävä toimenpiteet niiden välttämiseksi.

Seuraavia asioita on hyvä miettiä riskitekijöiden kartoittamisessa:

Riskien arviointiin osallistuu yleensä useampi henkilö, eri alojen osaajia. Yhdessä mietitään mahdolliset riskitekijät ja niiden merkitys työnteolle. Samalla mietitään onko riskejä mahdollista vähentää tai poistaa kokonaan. Riskit ja ohjeet niiden torjumiseksi kirjataan ylös turvallisuussuunnitelmaan ja ne ovat nähtävillä kaikille työmaalla työskenteleville. Kun suunnitelmaa noudatetaan, on kaikille työnteko turvallista ja työmaat valmistuvat onnistuneesti ajallaan.